Minggu 7 : Tajuk I – Dakwah Dan Tuntutannya

4

PENGERTIAN DAKWAH

Dakwah secara lughah yang berasal dari Bahasa Arab, yang bermaksud seruan, panggilan, undangan. Secara istilah, kata dakwah beerti menyeru atau mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh berbuat kebaikan dan melarang perbuatan mungkar yang dilarang oleh Allah swt dan Rasulnya saw.

Syeikh Ali Mahfuz – murid Syeikh Muhammad Abduh memberi batasan dakwah sebagai:-

“membangkitkan kesedaran manusia di atas kebaikan dan bimbingan, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah berbuat mungkar, supaya mereka beroleh keberuntungan kebahagiaan di dunia dan akhirat”

Dakwah adalah merupakan sunnah para Nabi a.s. .Mereka menyeru manusia kepada subul-as-Salam (jalan kebahagiaan), menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus (sirat-al-Mustaqim), sehingga manusia menerima seruan Allah dan Rasul-Nya. Dakwah Islamiyah berawal dari hati yang sedar bahwa inilah jalan kita, yaitu untuk menyeru manusia kepada Allah sehingga mereka mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW.

Yang menjadi pemisah antara dakwah Islamiyah dengan jalan lain adalah petunjuk Allah yang disampaikan melalui wahyu dan jalan (contoh) yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Musuh kita yang sebenarnya adalah syaitan dan konco-konconya yang menjelma melalui al-hawa’ (hawa nafsu) yang ada di dalam diri kita serta yang lebih nyata lagi adalah dalam bentuk jahiliyah yang zahir. Jahiliyah yang sekecil-kecilnya dari dosa-dosa yang berupa keingkaran hingga kepada al-kabair (dosa-dosa besar), bid’ah-bid’ah yang menyesatkan, nifaq (kemunafikan), serta kekufuran kepada Allah. Jahiliyah inilah yang seterusnya lahir dan menjelma di dalam bentuk keingkaran kepada Allah baik di dalam bentuk undang-undang, negara, masyarakat, dan segala bentuk sistem yang bukan berasaskan Islam.

Dakwah bukanlah semata-mata penentangan terhadap satu golongan, atau parti, ataupun individu,dan sebagainya. Namun merupakan pertarungan yang telah lama ada, yaitu semenjak penciptaan Adam a.s. dan keengganan Iblis untuk mematuhi perintah Allah agar sujud kepada Adam. Pertarungan di dalam dakwah adalah pertarungan antara yang haq dengan yang batil. Inilah pertarungan para Anbiya a.s. semenjak nabi Adam hingga Rasulullah saw. Inilah dia hakikat dakwah yang perlu kita dukung.

HUKUM BERDAKWAH
Hukum berdakwah adalah wajib dan kewajipan ini tertaklif pada setiap muslim dan muslimat di setiap masa. Terutamanya di zaman ini, ia lebih wajib kerana umat Islam pada hari ini terdedah kepada serangan jahat musuh-musuh Allah swt yang bertujuan mencabut teras dakwah Islam dari jiwa umat Islam.

Menyeru manusia kepada Allah swt adalah satu kemuliaan yang besar kepada pendukung dakwah.

Firman Allah swt:-

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah swt, mengerjakan amal yang soleh dan berkata: sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri”  (Al Fushilat : 33)

Menyerukan manusia kepada Allah swt menghasilkan pahala dan ganjaran yang besar dan tidak ternilai sebagaimana pengakuan Rasulullah saw:

“Jika Allah swt memberi hidayah kepada seorang lelaki lantaran anda, itu lebih baik bagimu daripada setiap apa yang disinari matahari” (H.R. At Tabrani)

Begitu juga sabda Nabi saw yang bermaksud:

“Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berkeliling di muka bumi dengan menasihati orang lain” (H.R. At Thahawi)

Menyeru manusia kepada Allah swt adalah salah satu peringkat (marhalah) yang penting dalam amal Islami yang dilakukan secara bersungguh-sungguh. Ia merupakan marhalah ta’rif (memperkenalkan) yang mendahului marhalah takwin (pembentukan) dan marhalah tanfiz (pelaksanaan).

TUJUAN DAKWAH
1. Mengubah pandangan hidup. Di dalam surah Al Anfal ada menyebutkan tentang tujuan dakwah adalah menyedarkan manusia tentang kehidupan yang sebenarnya. Hidup bukanlah makan, minum dan tidur sahaja.
2. Mengeluarkan manusia dari gelap gelita kepada cahaya. Ini diterangkan oleh Allah swt dalam Surah Ibrahim dalam ayat ke-1.
3. Mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Banyak ayat-ayat Qur’an yang boleh digali menerangkan tentang program amar ma’ruf dan nahi mungkar ini.

MAUDHU’ DAKWAH
Secara umumnya, amudhu’ dakwah ialah ajaran Islam kerana ia merupakan risalah yang dibawa oleh para rasul dan satu-satunya agama yang diredhai Allah. Di antara kandungan dakwah yang perlu diketengahkan kepada masyarakat umum adalah:-

Asas-asas ajaran Islam yang mencakupi persoalan Iman, Islam dan Ihsan.
a) Persoalan iman (aqidah) hendaklah diperjelaskan dalam lingkungan al-Qur’an dan as-Sunnah yang sahih dengan mudah dan jauh daripada penghuraian ahli kalam yang memeningkan kepala. Persoalan yang perlu ditekankan ialah huraian berkenaan rukun-rukun iman.

b) Persoalan Islam (fiqh) pula hendaklah diajar dengan menjauhkannya daripada perselisihan mazhab dengan menjelaskan dalil dan hikmah pensyariatan serta mengaitkannya dengan kehidupan. Persoalan yang perlu ditekankan ialah huraian berkenaan rukun-rukun Islam.

c) Persoalan Ihsan (akhlak) juga hendaklah diajar dengan menjauhkannya daripada pelampauan ahli tasawwuf dan penguraian yang tidak memberi manfaat oleh ahli falsafah. Di antara jenis-jenis ihsan yang perlu dihuraikan ialah:

 •  Ihsan dengan pengertian muraqabatullah

 • Ihsan dengan pengertian berbakti kepada Allah

 • Ihsan kepada umat Islam dengan cara memperkukuhkan hubungan al-ukhuwwah fillah

 • Ihsan kepada semua makhluk dengan maksud bermuamalah dengan baik bersama mereka.

 • Ihsan dengan pengertian melakukan sesuatu tugasan dengan penuh tekun dan bersungguh-sungguh.

USLUB DAKWAH

Di dalam Al-Quran, ayat yang menyebut perkataan uslub sebenarnya tidak ada. Apa yang ada ialah permahaman yang boleh diambil sewaktu Allah s.w.t. berfirman memerintah manusia menyeru ke jalanNya. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk.” (Al-Nahl: 125)

Apabila persoalan uslub di dalam ayat di atas diletakkan selepas daripada seruan dakwah, ia menunjukkan bahawa uslub adalah perkara kedua.

Perkara paling utama ialah menyeru manusia terlebih dahulu ke jalan Allah, Tuhan yang menciptakan mereka. Kesedaran ini perlu diutamakan terlebih dahulu, barulah berbincang mengenai uslub dakwah.

Perkataaan uslub secara jelas tidak disebut dalam Al-Quran, namun begitu perkataan yang hampir sama dengan pengertian uslub telah disebutkan oleh Allah dalam firmanNya yang bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadaNya (dengan mematuhi perintahNya dan meninggalkan laranganNya); dan berjuanglah pada jalan Allah (untuk menegakkan Islam) supaya kamu beroleh kejayaan.” (Al-Ma’idah: 35)

Ayat di atas menggesa orang mukmin supaya bertaqwa dan mencari jalan serta cara yang menyampaikan mereka kepada taqwa. Oleh kerana jalan menuju Allah tidak boleh dinamakan uslub, maka kalimah yang dipakai ialah al-wasilah. Dengan ini al-wasilah lebih luas pengertiannya dari uslub sebagaimana ia juga lebih umum dari pengertian uslub.

Kefahaman Ayat 125 surat Al-Nahl Dari Kacamata Uslub Dakwah

Ayat yang disebut sebentar tadi membuat beberapa garis panduan dalam perlaksanaan dakwah iaitu kewajipan menyeru manusia ke jalan Allah. Penyeruan inilah yang dinamakan dakwah. Dalam proses penyeruan ini hendaklah diketahui cara- caranya, supaya dakwah itu boleh sampai kepada mereka. Inilah yang dikatakan kemahiran dan inilah uslubnya. Uslub dakwah yang dibentangkan secara tidak langsung oleh ayat tadi ialah:

a)Hikmah
b)Nasihat-nasihat yang baik
c)Bertukar-tukar fikiran dengan cara yang lebih baik

USLUB HIKMAH

Uslub hikmah dalam menyampaikan dakwah dapat dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu:

 • Hikmah yang berhubung dengan sifat-sifat pendakwah di jalan Allah hendaklah bersifat menurut sifat-sifat Nabi seperti benar, amanah, bijaksana dan tabligh, berlaku adil, tidak lekas marah, sabar dan mempunyai pengetahuan serta pengalaman yang luas.

 • Hikmah berhubung dengan isi kandungan dakwah. Ia bermakna pendakwah ke jalan Allah hendaklah menyampaikan isi kandungan dakwah itu dari kandungan Al-Quran dan segala penerangan hendaklah menepati kebenaran serta dalil-dalil yang kuat dan tepat yang boleh mengurangkan keraguan. Kata-kata yang digunakan hendaklah sesuai dengan kemampuan pendengar.

 • Hikmah yang berhubung dengan alat dan strategi dakwah. Segala alat dan strategi yang digunakan betul-betul sesuai dengan tempatnya untuk mencegah berlakunya kerosakan kepada gerakan dakwah itu sendiri.

USLUB NASIHAT YANG BAIK

Nasihat yang baik ialah persanan dan ingatan dengan apa yang disukai oleh orang ramai tentang kebaikan dan mereka bersedia menerimanya dan benci kepada kejahatan serta mereka akan menjauhinya.

Boleh juga difahami dengan nasihat yang baik ialah nasihat yang masuk ke dalam hati dengan halus dan mendalam, menembusi perasaan dan jiwa dengan lembut, kerana berlemah lembut dalam nasihat itu biasanya boleh memberi petunjuk kepada hati yang sesat dan boleh menjinakkan hati yang liar dan boleh mendatangkan natijah yang lebih baik.

Cara nasihat yang baik bergantung kepada perbandingan di antara iman dan kufur, antara kebaikan dan kejahatan, antara taat dan maksiat, antara halal dan haram. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu (contoh kejadian-kejadian berdasarkan) peraturan-peraturan Allah yang tetap; oleh itu mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ( Rasul-rasul).” (Ali-‘Imran:
137)

USLUB BERBINCANG DENGAN CARA BAIK

Para da’i hendaklah menjalankan dakwahnya dengan mengikuti cara yang lemah-lembut dalam perkataan dan menjauhkan kelakuan yang kasar dan kesat.

Gunakanlah sebaik-baik cara berhubung dengan tujuan untuk menjauhkan pendengar-pendengar yang didakwahkan itu dan merasa bahawa pendakwah itu menyerang aqidah yang mereka mempertahankannya. Perancangan cara begini adalah lebih kuat, berpengaruh dan berkesan. Firman Allah s.w.t yang bermaksud:

“Dan janganlah kamu berbahas dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka; dan katakanlah (kepada mereka) : “Kami beriman kepada (Al-Quran) yang diturunkan kepada kami dan kepada (Taurat dan Injil) yang diturunkan kepada kamu; dan Tuhan kamu, juga Tuhan kamu, adalah Satu; dan kepadaNyalah, kami patuh dengan berserah diri.” (Al-Ankabut: 46)

Inilah juga firman Allah s.w.t. kepada Nabi Musa a.s. dan saudaranya Harun a.s. ketika mereka diutuskan oleh Allah s.w.t. kepada Firaun yang sombong. Sungguhpun begitu, Allah s.w.t. memerintahkan mereka supaya berlemah-lembut. FirmanNya yang bermaksud:

“Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufurannya. “Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, dengan kata-kata yang lemah-lembut, semoga ia beringat atau takut.” (Taha: 43-44)

Apabila Allah s.w.t. menyatakan supaya dalam berbincang mestilah dengan cara yang baik, maka para da’i perlulah membuat persiapan terlebih dahulu dan segi hujah, latihan, teknik, berbincang yang terbaik, supaya lahir seorang da’i yang mempunyai karisma yang tinggi dalam berdiskusi.

Kalau tidak adalah lebih baik jika dia tidak memberikan kesanggupan dari awal semasa proses temujanji dilakukan.
Kalau ia mempunyai fakta yang lengkap dan cukup jitu, maka ia tidak akan mudah panas baran dan melenting apabila dicemuh atau diserang kerana dia tahu peluru yang ada padanya mencukupi serta mampu menjawab semua hujah musuh atau orang-orang yang diseru kepada Islam.

Pendakwah kadang-kadang mudah naik angin dengan berbagai-bagai soalan kerana tiada persiapan. Dia akan bimbang sekiranya persoalan itu mematikan ideanya untuk berhujah.

Boleh jadi ada orang bertanya, jika pendakwah selalu berlembut dan memilih perbincangan dengan cara yang baik maka bilakah masanya akan berlaku keras. Kita menjawab keras boleh berlaku tetapi dalam kadar dan ruang lingkup membalas setara dengan apa yang mereka lakukan.

Kalau dalam peperangan sekalipun Islam tidak cenderung kepada kekasaran tetapi lebih kepada unsur membalas setara dengan apa yang dilakukan. Maka di dalam dakwah sifat ini lebih dituntut kerana peringkat ini ialah peringkat dakwah iaitu seruan dan pemberian maklumat perintah Islam. Manakala, peringkat perang ialah peringkat jihad.

Lagi pula kalau kasar merugikan dan lemah lembut tidak merugikan maka baiklah kita berlaku lembut kerana kita tidak akan cepat kehabisan peluru. Barangkali peluru akan digunakan dengan begitu waspada sekali. Kalau peluru dilepaskan dilepaskan bertubi-tubi dengan begitu kasar sekali boleh jadi kehancuran akan berlaku.

RUJUKAN
1. Prinsip Dakwah dalam Al Qur’an – Hanung Hizbullah Hamda – Jamaah Masjid Al Azhar, Universitas Islam Indonesia, 2003.
2. 12 Kefahaman Terhadap Dakwah Islam – Dari Madrasah Al-Imam Asy-Syahid Hassan Al Banna, 1970
3. Dakwah Fardiyyah. Mustafa Masyhur m/s 9
4. Seribu Seratus Hadis. Susunan Muhammad Faiz Di bawah Tajuk Perintah Beramar Ma’ruf Nahi Mungkar m/s 146
5. Manhaj Daurah Tadribiyah. Lajnah Tarbiyah dan Latihan Kepimpinan PAS Pusat. m/s 29.
6. Manhaj Daurah Tadribiyah. Lajnah Tarbiyah dan Latihan Kepimpinan PAS Pusat. m/s 77.

4 thoughts on “Minggu 7 : Tajuk I – Dakwah Dan Tuntutannya

 1. assalamu’alaikum,
  [mohon bantuan sumbangan dana dari saudara seiman di Malaysia]
  Contac Person: Hanung Hisbullah Hamda (085229009241)

  PONDOK PESANTREN AL HIKMAH SUMBERJO
  DAN PENDIDIKAN FORMAL DI DALAMNYA

  Sejarah PP Al Hikmah
  Pondok Pesanteran Al Hikmah berdiri pada tahun 1989 setelah Yayasan Al-Hikmah Sumberjo selaku institusi penyelenggara Pondok Pesantren Al-Hikmah Sumberjo, Karangmojo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, resmi berdiri sejak tahun 1989.Tepatnya sejak lahirnya Akte Notaris Daliso Rudianto,SH No.21 tertanggal 10 Juli 1989 dan tercatat pada Panitera Pengadilan Negeri Wonosari tgl.7 Agustus 1989 No.1/Apesach/ Y / VIII / 1989.
  Berdirinya Pondok Pesantren ini pada awalnya tidak lepas dari putra-putra Bani Iman Raji dan Bani Mukmin yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan umat, sehinga pada masa awalnya modal material dan finansial sangat bergantung kepada mereka. Namun dalam perkembagannya, keterlibatan masyarakat sekitar sangat berpengaruh pada kemajuan dan perkembangan Pondok Pesantren Al Hikmah dan institusi-institusi formal di dalamnya.
  Pada tahun 1990, beberapa gedung dibuat tetapi santrinya masih sedikit. Pada masa awl berdirinya ini, Pondok Pesantren Al Hikmah dipimpin oleh Prof. Dr. KH. Muhammad Chirzin, MAg. Pada masa ini Pondok Pesantren Al Hikmah mengalami masa pasang surut dan hampir mati. Kondisi ini berlangsung selama delapan tahun, dari tahun 1990 sampai 1998 dengan jumah santri hanya berkisar antara 5 sampai 15 orang pertahunnya.
  Karena kesibukannya sebagai guru besar di UIN Yogyakarta dan kesibukan akademik lainnya, Prof. Dr. KH Muhammad Chirzin, MAg tidak lagi menjabat sebagai Pimpinan Pondok Pesantren Al Hikmah, namun beliau tetap aktif sebagai Ketua Umum Yayasan Al Hikmah Sumberjo sampai sekarang. Dari tahun 1998 sampai 2008 pimpinan Pondok Pesantren Al Hikmah diamanatkan pada KH. Harun Al Rasyid. Di masa beliau inilah Pondok pesantern Al Hikmah mengalami proses kebangkitan kembali. Sekolah-sekolah formal didirikan dan unit-unit yang menunjang kepentingan ummat di bentuk. Pada tanggal 1 Juli 2008, Pondok Pesantren ini mengalami penataan kembali dengan menempatkan amanah kepemimpinan pada 3 asatidz yaitu KH Harun Al Rosyid sebagai Pimpinan Pesantren Bidang Networking dan Pengembangan Pesantren; Ust. Hanung Hisbullah Hamda, SH sebagai Pimpinan Pesantren bidang Kurikulum dan Pengajaran; serta Ust. riyanto Abu Azzam sebagai Pimpinan Pesantren bidang Kepengasuhan Santri.
  Dari tahun ke tahun santri Al Hikmah jumlahnya semakin meningkat pesat. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2000 jumlah santrinya baru sekitar 120 orang sekarang (2008) jumlah santri telah mencapai angka 668 orang lebih yang tersebar menjadi siswa MA atau SMK atau SMP dan semuanya tidak dipungut biaya apapun baik mondoknya maupun sekolah formalnya. Semuanya 100% gratis.

  Berdirinya Sekolah Gratis MA Al Hikmah
  Pada tahun 1998 para stake holder kembali berdiskusi bersama mencari penyebab kenapa Pondok Pesantren Al Hikmah tidak diminati masyarakat., khususnya warga Gunungkidul. Akhirnya ditemuka dua penyebab yaitu yang pertama, masyarakat Gunungkidul mayoritas adalah kelas ekonomi ke bawah. Kedua, masyarakat Indonesia pada umumnya masih butuh ijazah formal sebagai prasarat mencari kerja dan sebagainya.
  Menyikapi hal itu, para pengurus dan pengelola kemudian berinisiatif membentuk sebuah sekolah formal, maka pada tahun 1999 didirikanlah Madrasah Aliyah Al Hikmah
  Madrasah Aliyah Al Hikmah Karangmojo merupakan madrasah swasta di bawah nauangan Yayasan Al Hikmah, yang berlokasi di Dusun Sumberjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. MA ini berdiri pada tanggal 1 Juli 1999 berdasarkan surat SK Ka Kanwil Depag DIY No. W1/6/PP.00.6/2064 A/2001 tanggal 22 Oktober 2001.
  MA yang baru berdiri 8 tahun ini merupakan satu diantara tempat pendidikan yang mendidik siswa-siswi dengan tanpa pungutan biaya SPP. Sebagian besar siswa merupakan santri Pondok Pesantren Al Hikmah.
  Sebagaimana disebutkan bahwa MA Al Hikmah Karangmojo mempunyai bidikan kepada pengupayaan pendidikan kepada siswa tidak mampu yang mempunyai kemampuan keras untuk sekolah. Siswa berasal dari golongan kurang mampu yang kesulitan membiayai pendidikan anak mereka, bahkan diantaranya adalah anak yatim, piatu dan yatim piatu serta mantan anak jalanan. Sementara jika dilihat dari penyebaran asal siswa secara geografis, saat ini 80 % berasal dari berbagai daera di luar Gunungkidul, beberapa diantaranya dari kabupaten lain di DIY dan adapula siswa berasal dari berbagai pelosok negeri yaitu Papua, jambi, Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat.
  MA Al Hikmah Karangmojo memiliki 30 personel guru dan pegawai dengan perincian 3 PNS Depag, 1 Guru Kontrak Depag, 26 GTT dan 1 PTT. Sebagai kepala sekolah yang pertama adalah Ibnu Hermawan, S. Pd. dengan status GTY yang kemudian digantikan oleh Hery Suwasono, S. Pd. dengan status Kepala DBD sampai saat ini.
  Perkembangan secara kuantitatif, MA Al Hikmah yang tahun sebelumnya menampung 4 kelas dengan kapasitas kelas 37-40 siswa, tahun ajaran 2006/2007 kelas X hanya menerima 80 siswa. Dan di tahun ajaran 2007/2008 kelas X menerima 98 siswa. Disaat fenomena adanya sekolah yang harus menutupkan diri karena adanya siswa, perkembangan MA Al Hikmah secara kualitas adalah suatu hal yang membanggakan.
  Pada tahun 2000, siswa MA Al Hikmah baru sekitar 120 orang dari kelas satu sampai kelas tiga. Sekarang MA Al Hikmah yang dikepalai oleh Heri Suwasono, SPd telah berhasil mengeluarkan 7 angkatan. Saat ini siswanya pun telah mencapai 250 orang lebih.
  Meskipun semuanya gratis tetapi bukan berarti tidak mutu. Sejak periode tahun ajaran 2004/2005 sampai 2006/2007 peserta UNAS dari MA Al Hikmah lulus 100%. Pada tahun 2005/2006, MA Al Hikmah mendapat penghargaan sebagai juara II MA se Propinsi DIY, dan pada tahun yang sama Madrasah Aliyah Al Hikmah Karangmojo mendapatkan Predikat ke-2 se DIY Madrasah berprestasi untuk jurusan IPS.
  MA Al Hikmah yang baru 7 kali meluluskan siswanya mencoba mensejajarkan diri sebagai salah satu pencetak generasi beriman, bertaqwa dan berguna di Masyarakat dengan ikut mencerdaskan anak bangsa. Meski terletak agak jauh dari pusat Ibu Kota Kabupaten maupun Propinsi, MA Al Hikmah aktif berpartisipasi dan berprestasi dalam berbagai kegiatan diseputar dunia kependidikan, baik itu pada tingkat Kecamatan/Kabupaten/Propinsi. Pernah memenangkan lomba gerak jalan, baris berbaris, MTQ, Lomba Pidato 4 Bahasa, dan merupakan penyedia atlit PORDA untuk cabang beladiri Pencak Silat.
  Prestasi yang diraih para santri/siswa MA Al Hikmah diantaranya juara I debat bahasa Inggris tingkat kabupaten 2005, tahun 2006 menjadi juara harapan I, tahun 2007 juara I dan II kejuaraan pencak silat Pon-Pes se DIY. Juga juara III tetaer Ramadhan di kampus UGM Yogyakarta dan juara harapan II lomba pidato empat bahasa tingkat kabupaten.

  Sekolah Gratis SMK Al Hikmah
  Ide mendirikan SMK Al Hikmah Karangmojo bermula dari surat edaran yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul No. 421/1675 tertanggal 30 Agustus 2004., tentang ijin operasional lembaga pendidikan formal kejuruan di kampus pondok pesantren Al Hikmah Karangmojo Gunungkidul.
  Berdasarkan surat ijin operasional tersebut, SMK Al Hikmah Karangmojo resmi berdiri tahun 2004 dengan program kejuruan Kriya Kayu. Untuk kemudian pada tahun 2006, program Kejuruan Tata Busana di buka dan mendapat respon yang sangat luar biasa dari masyarakat. Karena di samping peserta didik tidak dipungut biaya administrasi, peserta didik juga disediakan asrama dan diwajibkan mengikuti pembelajaran kepondokan. Sehingga orang tua peserta didik menjadi sangat terbantu dari segi pembiayaan dan tidak kuatir putra-putrinya terpengaruh deviasi global.
  Saat ini siswa SMK Al Hikmah mencapai 190 orang. Melihat kepercayaan masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya, SMK Al Hikmah Karangmojo, untuk saat sekarang masih dalam verifikasi. Direncanakan pada tahun ajaran berikutnya, akan membuka beberapa program kejuruan lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  Dapat dideskripsikan, secara geografis letak SMK Al Hikmah Karangmojo sangat mendukung untuk proses kegiatan belajar mengajar. Letaknya yang berada di kawasan pedusunan dengan udara yang masih segar dan tidak bising, membuat iklim pembelajaran menjadi sangat kondusif.
  Keberadaan SMK Al Hikmah Karangmojo di dusun Sumberejo, RT 01 RW 09 desa Karangmojo, kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, propinsi DIY yang menyatu dengan Pondok Pesantren Al Hikmah ini memiliki area seluas 6900 m2 dengan rincian, 3000 m2 untuk ruang kelas dan 3900 m2 tanah kosong yang direncanakan untuk ruang praktek.
  Dengan melihat animo masyarakat terhadap pendidikan gratis di Gunungkidul dan melihat peluang yang tersedia, maka SMK Al Hikmah Karangmojo membuka program kejuruan sebagai berikut :
  1. Kejuruan Kriya Kayu di buka pada tahun 2004/2005
  2. Kejuruan Tata Busana dibuka pada tahun 2006/2007
  3. Kejuruan Teknologi Informatika Multi Media dibuka tahun 2008/2009
  4. Kejuruan Mesin Otomotif dalam verifikasi (dalam proses)
  5. Kejuruan Pertanian Agro Bisnis dalam verifikasi (dalam proses)

  Sekolah Gratis SMP Al Hikmah
  SMP AL HIKMAH merupakan SMP Swasta di bawah naungan Yayasan AL HIKMAH yang berlokasi di Desa Sumbejo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. SMP AL HIKMAH mulai menerima siswa baru pada tahun ajaran 2005/2006, meskipun baru dua tahun berdiri tetapi perkembangan siswa secara kuantitatif cukup menggembirakan terbukti pada tahun ajaran 2005/2006 hanya mendapat 27 siswa, sedangkan pada tahun ajaran 2006 / 2007 sudah mendapat 72 siswa. Jadi untuk saat ini saja siswanya sudah 109 orang. Hal ini disebabkan karena siswa di SMP AL HIKMAH tidak dipungut biaya apapun sama sekali, bahkan mendapat fasilitas asrama dan makan gratis dari pondok pesanter AL HIKMAH.
  Pendirian SMP AL HIKMAH ini merupakan salah satu wujud kepedulian yayaan AL HIKMAH terhadap peran sertanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada anak-anak usia sekolah yang kurang mampu dari segi ekonomi sehinga mereka dapat meneruskan pendidkannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
  Siswa SMP ALHIKMAH ini berasal dari berbagai kabupaten di seluruh daerah Istimewa Yogyakarta bahkan ada juga yang berasal dari luar DIY. Sebagian besar siswa SMP AL HIKMAH ini berasal dari keluarga yang kurang mampu

  Sumber Dana
  Ketika ditanya dari mana yayasan bisa membiayai pesantren, sekolah termasuk juga siswa dan santrinya, dengan diplomatis Pimpinan Pondok Pesantren Al Hikmah, KH. Harun Al Rosyid menjelaskan bahwa pondok pesantren Al Hikmah banyak mendapatkan pertolongan dari Allah. Batuan Allah yang dimaksud adalah pemberian sisa zakat fitrah dari masjid-masjid di Yogyakarta. Pada setiap lebaran ada sekitar 150 masjid dari 361 masjid yang ikut menyumbang. Jadi setiap ramadhan Pimpinan Pondok pesantren Al Hikmah mengirimkan proposal ke seluruh masjid yang ada di Yogyakarta. Setiap ada zakat terseisa dimihonkan agar dapat disalurkan ke Pesanteran Al Hikmah. Dari bantuan 150 masjid tersebut biasanya bisa terkumpul beras sebanyak 9 sampai 11 ton yang akan digunakan sebagai makanan pokok santri selama 1 tahun. Mengingat jumlah santri yang semakin bertambah maka kadang beras sebanyak itu hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan 8 sampai 10 bulan. Tentunya kekurangan itu dicarikan dari donator-donatur dan relasi lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun swasta.
  Dana operasional pondok, MA, SMK, dan SMP Al Hikmah juga didapat dari bantuan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Depag, serta usaha komersial yang belum seberapa hasilnya.
  Bagaimana dengan honor ustadz dan guru? Pihak yayasan hanya menggaji guru-guru yang belum memiliki pekerjaan pokok. Mayoritas ustadz dan guru yang sudah memiliki pekerjaan pokok rela tidak dibayar. Tentunya dengan kondisi seperti ini pihak Pondok Pesantren Al Hikmah sangat mengharapkan bantuan dan dukungan dari semua pihak, terlebih lagi dari pemerintah mengingat apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al Hikmah ini sejalah dengan tujuan pemerintah yang telah mencanangkan wajib pendidikan dasar 9 tahun. Jika pemerintah belum mampu mewujudkan pendidikan gratis bagi seluruh warganya, maka institusi-institusi pendidikan gratis seperti Pondok Pesantren Al Hikmah layak diperhatikan.r Ihang PB

 2. Dian berkata:

  Assalaamulaikum Wr.Wb,Ustadz/Ustadzah,Perkenalkan nama saya Dian.saya mau tanya.Apakah Ponpes Al Hikmah mengadakan dakwah rutin keluar daerah?Semisal didaerah jatiayu dengan mengisi pengajian TPA atau pengajian umum Rutin 2 Minggu sekali?diluar bulan Ramadahan?
  Atas perhatianya saya mengucapkan banyak terima kasih.
  Wassalaamualaikum Wr.Wb.

  Pemudawilayah-Maaf saudara Dian, kami di Malaysia tidak tahu tentang Ponpes Al Hikmah. Tapi dakwah disini juga bergerak diluar daerah melalui kuliah dan pengajian dari pelbagai usaha jamaah yang ada.

 3. Untung Wibowo (Abi dari Ardhiansyah putraperdana Wibowo) berkata:

  Ass,wr,wb, Saya selaku orangtua dari anak saya Ardhiansyah Putraperdana Wibowo, berkeinginan untuk mempercayakan kelanjutan pendidikan anak saya yang sekarang ini masih menjalani pendidikan di sdn petir 3 kelas 5 dapat menimba ilmu sebanyak2nya dipondok setelah lulus sd nanti (agar dapat menimba ilmu dunia dan akhirat), dapatkah saya mendapatkan alamat ponpes Al Hikmah? Saya setuju bahwa umat islam haruslah “melek” tekhnologi agar tidak “bodoh dan dibodohi”, insyaAllah saya akan mempercayakan kelanjutan pendidikan anak saya di Al Hikmah setelah lulus dari pendidikan sekolah dasarnya nanti, karena saya selaku orangtua hanya bisa membimbing dan mengarahkan anak saya yang diberikan potensi oleh Allah berupa kecerdasan, supaya dapat memaksimalkan potensinya tersebut di ponpes Al Hikmah. Akhirul kata saya ucapkan terimakasih, Wass,wr,wb.

 4. Srikandi alAzwar berkata:

  Assalamualaikum.. Ziarah sini untuk ambil manfaat..copy sikit makna ayat Surah An-Nahl ayat 125. Syukran!

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

Muktamar PAS

BUKTI UMNO HINA RAJA MELAYU

Kata Presiden

Kata Mursyidul Am

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 135 other subscribers
Mac 2023
I S R K J S A
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Arkib

Categories

RSS Harakahdaily

 • Terdapat ralat. Suapan ini mungkin tidak dapat dihubungi. Sila cuba lagi.

RSS Malaysiakini

 • Terdapat ralat. Suapan ini mungkin tidak dapat dihubungi. Sila cuba lagi.

Media AlTernatiF

%d bloggers like this: